Сега е вълнуващо време да бъдеш ехокардиографист. проф. Джеймс Томас, 1997 год.

Кратък ехокардиографски речник

Термините са подредени логически, а не по азбучен ред.
 • Ultraband transducer – широколентов трансдюсер Трансдюсер, способен да работи с различни честоти – от ниски до високи - дори и едновременно. Това спестява нуждата от превключване между различни трансдюсери и ни позволява с един и същ трансдюсер да изследваме различни групи пациенти.
 • Fusion Image – слят образ Базира се на възможността на трансдюсерите “Ultraband” на Хюлет – Пакард да регистрират едновременно образи с ниски и с високи честоти. С високите честоти се регистрират образи с много добра резолюция, но те имат слабо проникване в дълбочина. Ниските честоти нямат толкова добра разрешителна способност, но проникват дълбоко. Компютърът регистрира автоматично едновременно до 15 различни образа на един и същ срез, направени с различни честоти, различни усилвания, компресирания и др. настройки. След това софтуерът комбинира най-добрите участъци от всичките тези образи и ни показва на екрана един единствен слят образ. Тази технология се предлага в момента единствено от Хюлет – Пакард.
 • Frequency Fusion Control – контрол на сливането С едно единствено въртящо се копче можем да регулираме кои честоти компютъра да предпочита при изграждането на слетия образ – ниските (когато искаме по-добро проникване в дълбочина), високите (когато желаем по-добра резолюция) или и двете еднакво (когато ни интересува структурата на тъканите).
 • Digital imaging – цифрово изобразяване При цифровите ехографи отразения сигнал веднага след възприемането му от трансдюсера се превръща в цифров и всички последващи негови обработки се извършват компютърно. Така всички усъвършенствания и надграждания на апарата се извършват чрез зареждане на нови програми, а не чрез добавяне на нови части.
 • HP Colorization – оцветяване по Хюлет – Пакард Показване на M, 2D, PW и CW образите върху екрана не в степени на сивото, както е обичайно, а в степени на избран от нас цвят (син, жълт…). Това подобрява възприемането на образа от ехографиста, тъй като нашето око е по-чувствително към наситеността на цветовете, отколкото към нивата на сивото.
 • High frame rate scanning – скениране с висока честота на кадрите; бързо скениране Регистриране на много повече кадри в секунда от обичайното. Това позволява впоследствие да разглеждаме записа забавено. Например той може автоматично да бъде възпроизвеждан със скорост 1/4 от истинската, за да оценим фините движения на клапните платна, тромбите и вегетациите.
 • Color flow – оцветен кръвоток; цветен доплер на кръвотока Оцветяване на кръвотока според посоката и скоростта му на движение. Стените на сърцето не се оцветяват.
 • Tissue Doppler – тъканен доплер; тъканен цветен доплер Оцветяване на миокарда според посоката и скоростта му на движение.
 • Adaptive color – адаптивен цвят Автоматично избиране от апарата каква честота да използва за цветния доплер според дълбочината на структурата, която изследваме. За по-близки обекти апаратът използва по-високи честоти с цел по-добра разрешителна способност. За по-далечни участъци използва по-ниски честоти за по-добро проникване на ултразвука дотам. Така се подобрява качеството на образа, без да се променя цветната скала (съответствието цвят – скорост).
 • High Pulse Repetition Frequency (High PRF) Doppler – доплер с висока честота на повторение на пулсовете. Вид пулсов доплер, чрез който могат да се регистрират много по-високи скорости от обичайното за всяка една дълбочина.
 • Power doppler – мощностен доплер Вид цветен доплер, при който кръвотокът се оцветява не според посоката и скоростта му, а според движещия се еритроцитен обем (тоест не според честотата на отразения сигнал, а според мощността му). Това позволява детайлно регистриране на много бавно движещи се потоци кръв, които при обичайния цветен доплер не биха се оцветили.
 • Ultrasound angiography – ултразвукова ангиография Използването на мощностен доплер позволява да регистрираме, аналогично на обикновената ангиография, обемите движеща се кръв, за разлика от обичайния цветен доплер, който изобразява скоростите на кръвотока.
 • Integrated backscatter signal (IBS) – сумарно разсейване; обобщено разсейване Сумарното разсейване на изпратения ултразвуков сигнал от всеки един участък от тялото. Понеже е мярка за разсеяната ултразвукова енергия се измерва в децибели. По нея вградения в ехокардиографа компютър може да определи, например, дали този участък от тялото е кръв или тъкан.
 • Acoustic Quantification (AQ)– акустично оразмеряване; автоматично измерване Автоматично разпознавайки границата кръв – тъкан, софтуерът сам очертава ендокарда на сърдечните кухини във всеки един момент. На базата на това компютърната програма изчислява площта и от там и обема на всяка посочена от нас и добре изобразена на екрана сърдечна кухина. Така получаваме автоматично обемите и фракцията на изтласкване в реално време в хода на всеки един сърдечен удар.
 • Color Kinesis – оцветена кинетика Това е друго приложение на технологията на Хюлет – Пакард за автоматично разпознаване на границата кръв - тъкан чрез обобщеното разсейване. Софтуерът оцветява линията на ендокарда в последователните моменти с различни цветове, без да изтрива предшестващия контур, оцветен с друг цвят. Например оцветяването на ендокарда започва в началото на контракцията с червения край на дъгата и завършва в края на контракцията със синия край на дъгата. Това позволява лесна визуализация на нарушенията в кинетиката. По наше желание компютърната програма може да оцветява ендокарда и по време на релаксацията. Така поглеждайки само телесистолния или теледиастолния образ, виждаме на екрана цялата история на движение на ендокарда през последния сърдечен цикъл.
 • Harmonic imaging – хармонично изобразяване Регистриране на отразения ултразвук при контрастно изследване не само с излъчената честота, но и с хармоничните й честоти; напр. не само с 1,8 MHz, но и с 3,6 MHz; не само с 2,1 MHz, но и с 4,2 MHz. Свободните газови мехурчета на ехографския контраст действат като хармонични осцилатори и връщат сигнал с честота два пъти по-голяма от изходната. Това позволява регистриране на по-качествен образ при контрастно изследване.
 • Acoustic Densitometry (AD) – акустична денситометрия Промените в интензитета на контраста често е трудно да се установят само зрително. Софтуерът за акустична денситометрия регистрира промените с времето в интензитета на акустичния сигнал в избран от нас район преди, по време и след впръскване на ултразвуков контраст.
 • Monoplane transducer – едноравнинен трансдюсер; еднопланов трансдюсер Трансдюсер, чрез който, без да го преместваме, може да се изобрази само една равнина (един срез)
 • Biplane transducer – двуравнинен трансдюсер; двупланов трансдюсер Трансдюсер, чрез който, без да го преместваме, можем да изобразим всяка от двете взаимно перпендикулярни равнини, минаващи през него.
 • OmniPlane transducer – многоравнинен трансдюсер; многопланов трансдюсер Трансдюсер, чрез който, без да го преместваме, можем да изследваме всяка една равнина, която минава през върха му. Многоравнинните трансезофагеални трасдюсери спестяват и неприятните усещания на пациента от преместването им. Технологията е въведена от фирмата Хюлет – Пакард. Трансторакални многоравнинни трансдюсери в момента се предлагат единствено от нея.
 • 3-D reconstruction – триизмерна реконструкция. Многоравнинните трансдюсери на Хюлет – Пакард позволяват, след като ние сме ги позиционирали, апарата автоматично да регистрира всички равнини през върха на трансдюсера. Тези данни се прехвърлят от ехокардиографа по кабел до мощен компютър, който изчислява триизмерната структура на обекта. След това компютърът ни показва фотореалистично изчислената структура, погледната от избрана от нас гледна точка – например лявата камера през отворената митрална клапа. И всичко това в движение!
 • Total Gain Control – общо усилване Контрол на общото усилване; повлиява целия образ на екрана. Често това е най-голямото въртящо се копче върху клавиатурата.
 • Depth Gain Control – дълбочинно усилване Контролира усилването на ехографския сигнал от последователните слоеве в дълбочина. Често това са хоризонтални плъзгачи, по-горните от които контролират усилването на по-повърхностните слоеве от образа, а по-долните – на по-дълбоките.
 • Lateral Gain Control – латерално усилване Контролира усилването на ехографския сигнал в последователните вертикални сектори на екрана. Често това са вертикални плъзгачи, по-левите от които контролират усилването на по-левите сектори от образа, а по-десните плъзгачи – съответно на по-десните участъци. Понастоящем тази възможност е налична единствено в апаратите на Хюлет – Пакард. Методът позволява подобряване визуализацията на тези участъци от миокарда, които са успоредни на ултразвуковите лъчи.
Април 1998 г. д-р Сотир Марчев