PISA-метод за оценка на митрална регургитация

Д-р Сотир Марчев Медицински университет – София Клиника по кардиология

Един от най-често препоръчваните методи за оценка на тежестта на митралната регуртитация е PISA-методът. С този метод се изчислява както ефективния регургитационен отвор (effective regurgitation orifice – ERO), така и регургитационния обем. За тяхното определяне се измерват два показателя с ехокардиограф, оборудван с цветен доплер и се извършват четири изчисления с калкулатор. Целта на статията е да покажем на при една конкретна пациентка приложението на метода. PISA е съкращение от Proximal Isovelocity Surface Area (площта на проксималната изоскоростна повърхност), което е първото от четирите изчисления. Започва се с увеличено изображение (zoom) на митралната клапа от апикална позиция (фиг. 1).

увеличено изображение (zoom) на
      митралната клапа от апикална позиция

Преместваме базовата линия (baseline) на цветния доплер надолу, така че скоростта, при която настъпва алайзинг (обръщане на цветовете) да е между 30 и 40 см/сек (на фиг. 2 е 36 см/сек – показано е със стрелка).

алайзинг (обръщане на цветовете) 36
      см/сек – показано е със стрелка

При тази настройка в кухината на лявата камера пред митралната клапа се изобразява зоната на алайзинг – смяна на оцветяването на регургитиращата кръв от синята в жълто червената скала. Както вече настроихме ехокардиографа, тази смяна става при 36 см/сек. Тоест навсякъде по зоната на алайзинг кръвта се движи с една и съща скорост (36 см/сек). Това е именно една проксимална изоскоростна повърхност. Често тя има вид на полусфера – отпред е сферична, а отзад е ограничена от митралните платна. Измерваме радиуса на тази полусфера – при нашата пациентка това е 1 см. Площта на сфера е 2πr2, площта на полусфера е 2πr2. При нашата конкретна пациентка площта на проксималната изоскоростна повърхност е 6,28 см2:

 1. PISA e 2πr2 = 2 x 3,14 x 12 = 6,28 см2. Тъй като през тази площ кръвта се движи със скорост 36 сm/s можем да изчислим кръвотока през нея. Той е 226ml/s (тъй като 1 см3 = 1 ml):
 2. Дебитът на кръвта през PISA e PISA x Va = 6,28 сm2 x 36 сm/s = 226ml/s

В следващата стъпка от същата апикална позиция с непрекъснат доплер регистрираме регургитациония джет.(фиг. 3)

регургитациония джет

Очертавайки неговия контур ехокардиографът измерва максималната скорост и времевия интеграл на скоростта (VTI). В показания случай (фиг. ) максималната скорост е 473 cm/s. Като разделим изчисления регургитациония дебит на измерената максимална скорост получаваме ефективният регургитационен отвор. При нашата пациента той е 0,48 см2.

 1. Ефективният регургитационен отвор (ERO) е 226 ml/s / 473 cm/s = 0,48 см2. Стойности над 0,40 см2 означават тежка регургитация (табл. І). Както вече се отбеляза с непрекъснат доплер вече регистрирахме освен максималната скорост на джета и неговия времеви интеграл – в случая 146 см. Като умножим ефективния регургитационен отвор по интеграла получаваме търсения регургитационен обем – в случая 70 ml:
 2. Регургитационният обем е ERO x VTI = 0,48 см2 x 146 см = 70ml. Стойности над 60 ml означават тежка регургитация.

Степен
Площ на ефективния регургитационен отвор (см2)
Лека < 0,20, Умерена - 0,20 – 0,29, Умерено тежка - 0,30 – 0,39, Тежка > 0.40 Таблица І. Определяне на тежестта на митралната регургитация според площта на ефективния регургитационен отвор.