Уважаеми колеги,

 

Сред областите от ехокардиографията с бърз напредък в последните години бих отделил три:

  1. Триизмерната ехокардиография – реалният свят е триизмерен и методите за неговото изучаване трябва да са също такива. Това дава възможност за тримерна оценка на формата и размерите на сърдечните кухини (включително и след инжектиране на контраст), тримерна оценка на кинетиката, пространствено визуализиране на нормалния и патологичен кръвоток, триизмерна оценка на миокардната перфузия при използване на контрастни вещества.
  2. Тъканната Доплер ехокардиография – за количествена и обективна оценка на миокардната кинетика чрез измерване на тъканните скорости. Това позволява да се избегне субективизма при оценката на левокамерната кинетика, да се регистрират отклонения отвъд възможностите на човешкото око (например под 80 милисекунди), да се ускори времето нужно за обучение на ехографиста за точното разпознаване на отклоненията в кинетиката.
  3. Контрастната ехокардиография с цел да се визуализират сърдечните кухини при пациенти с лош ехографски образ или пък да се оцени миокардната перфузия.

 

Телеконференцията “Ехо в контекст” на 14 февруари 2004 г. ни дава уникалната възможност да видим всички тези нови методи в действие и то за решение на най-честия ехокардиографски проблем – оценка на лявата камера.

 

Предварително обявената програма е:

 

Тема: ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ЛЯВА КАМЕРА.

Първа сесия (2 часа)                                      

Част І: Болестни промени: Ремоделиране.

Клиничен случай – Промени в лявата камера.

Анатомия: Последователността от левокамерни промени.

Лекция: Промените в левокамерните размери като адаптивен механизъм.

Лекция: Промените в левокамерната форма като адаптивен механизъм.

Анатомия: Камерата в пространството

 

Част ІІ: Измерване на промените и промените в методиките

Видеозапис: Откриване на исхемия с ехокардиография и с ядрено – магнитен резонанс.

Лекция: Миокардната перфузия – следващата голяма стъпка

Лекция: Тъканната Доплер ехокардиография в ежедневната практика.

Дискусия: Ефикасните ехокардиографски методи: кои са удобни и надеждни?

Лекция: Камерно ремоделиране след инфаркт.

Клиничен случай – Ехокардиографско проследяване на лявата камера.

Лекция: Устройства подпомагащи лявата камера: какви, как, защо и кога?

Дискусия: Ефектът на сърдечните заболявания върху лявата камера.

 

Почивка (30 минути)

 

Втора сесия (2 часа)

Част ІІІ: Промените от лекарства и интервенции: Как да ги измерваме?

Видеозапис:Кои са рутинните показатели на систолната и диастолната функция?

Демонстрация на живо: Триковете за оценка на систолната и диастолната функция

Клинични случаи.

 

Част ІV: Нови показатели и нови лечения

Видеозапис: Триизмерно стрес ехо.

Лекция: Левокамерен стрес и напрягане (strain) – какво, къде, защо и кога?

Лекция: Камерна ресинхронизация

Клинични случаи: Примери на ресинхронизация.

Лекция: Прогноза при инфаркт.

Видеозапис: STITCH – следващото проучване на десетилетието.

Лекция: Хирургично ремоделиране на лявата камера.

Лекция: Медикаментозно ремоделиране на лявата камера.

Дискусия: Променящата се лява камера

 

Телеконференцията “Ехо в контекст” на 14 февруари 2004 е 19-та по ред ежегодна конференция. Материалите от предните години са достъпни безплатно в Интернет на адрес: www.echoincontext.com. Но ехографията е образна методика, а медицината е колективна дейност. Така че по-добре да присъстваме и да видим тази телеконференция със собствените си очи, отколкото да слушаме и четем за нея.

 

     

(д-р Сотир Марчев - секретар на Работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България)