При този пациент се регистрира ST-елевация при леко натоварване (50 вата). Това говори за тежка исхемия. Док&ята не може да се локализира исхемията, то по ST-елевацията може. При този пацинт има безспорна исхемия по предната стена на лявата камера.

При проведената коронарография се установява стволова стеноза на лявата коронарна артерия:

Пулсовият тъканен доплер установява също исхемични промени в кинетиката на левокамерната стена - налице е забавена систолна контракция (ниско S2), постсистолно съкращение (PSS), нарушена релаксация (малка Еm):