ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ НА  БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА ОТНОСНО РЕДЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА РАБОТА С УЛТРАЗВУКОВА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО РАМКОВИЯ ДОГОВОР – 2005 Г.

 

 

 1. БАУМ  организира цялостно дейността за издаване на сертификати за клинична дейност с ултразвукова апаратура, съгласно предложената в Министерство на здравеопазването, НЗОК и Българския Лекарски Съюз Програма за обучение, продължителна квалификация и права за работа в сферата на ултразвуковата диагностика, която е съгласувана с Програмата на Европейската  Федерация по Ултразвук в Медицината.

2. Условието за издаване на сертификат е кандидатът да удостовери участието си в обучителни курсове (такива се провеждат от 1980 г.), индивидуална подготовка в оторизирани клинични центрове, авторитетна продължителна дейност (над 10 години) потвърдена от Ръководителя на Здравното заведение и/или от членове на Експертния съвет на БАУМ, участващи в изпитни комисии.

3. Заявките се предсавят на координаторите на БАУМ   в областните градове, Университетските болници и болниците с национално значение.

 

4. Координаторите съставят  списъци на одобрените и ги изпращат на Секретаря на БАУМ, който след обсъждане с водещите специалисти по направления организира оформянето на документите.

 

5. Определените комисии от Експертния съвет подлагат на изпит всички лекари извън предложените списъци, в случай на възникнали спорове, на лица, непредставили задължителните документи, както и при съмнение за недобросъвестна дейност на координаторите.

 

6. БАУМ  отпечатва сертификатите, които номерирани отразяват името и специалността на получаващия права за работа. Сертификатите носят подписите на водещия специалист по съответно направление и Председателя на Асоциацията.

 

7. Сертификатите се издават за времето до приемане на Програмата за обучение, квалификация и получаване на права за работа или до сключване на нов, следващ рамков договор.

 

8. Сертификатите на този етап дават права за работа по принцип и нямат отношение към трите нива на квалификация: начално за рутинна диагностика, високоспецализирано (интервенционална ехография, ендоскопска, Доплерова и контрастна диагностика) и преподавателско.

 

9. Права за работа за специализирана ултразвукова диагностика (в кардиологията, педиатрията и неонатологията, АГ, неврологията, съдовата патология, ортопедия и травматология) се издават единствено от утвърдените Клинични центрове отделно.

 

10. За интервеционалните процедури под ехографски контрол, Доплер и ендоскопска ехография,  включени в съответни клинични пътеки,  права получават лекари с показан опит, защитили дисертационни трудове по тази тема и  и публикували съответни клинични проучвания. На тези лекари се издава допълнителен сертификат, който отговаря на второ ниво на програмата за обучение.

 

 

19.01.2005                                                                                  Председател на БАУМ :

/ Проф. Н. Григоров/