ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

КАТЕДРА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.       Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на Клиника по кардиология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД при Катедра по вътрешни болести (наричана за краткост Клиника по кардиология), както и произтичащите от това взаимоотношения с другите звена на болницата.

2.       Клиниката по кардиология е структурно обособено звено в болницата, което осъществява своята дейност във взаимодействие с другите звена на болницата.

 1. Основен предмет на дейност на клиниката е диагностично- консултативна, лечебна и профилактична дейност, научна и научно-приложна и учебно-преподавателска дейност в областта на кардиологията.
 2. Клиниката се ръководи се от Началник на клиника, Старша медицинска сестра на клиника и Главен административен асистент на клиника.

 

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

А. Лечебно-диагностична и рехабилитационна

1.       Приемът на болните се осъществява в приемно-консултативен блок, където въз основа прецизиране, основаващо се на критериите за спешност пациентите се:

·         Приемат незабавно;

·         Включват в листа “чакащи”, чрез който се планира дата на приема.

2.       Попълва се медицинска документация, определена от Министъра на здравеопазването.

3.       Извършват се необходимите диагностични изследвания, а по необходимост и медицински манипулации в случаите на спешност.

4.       Извършва се пълна или частична санитарна обработка на пациента.

5.       Болните се приемат и насочват за приемане в Клиниката с медицинско направление, издадено от медицински специалисти, работещи в същото или в други здравни заведения, съответстващи на действащата нормативна уредба.

6.       С разрешение на Директора на болницата и Началника на клиниката могат да се приемат болни и извън тези наредби.

7.       Болните, чието състояние заплашва живота им, се приемат незабавно в интензивното отделение на клиниката, независимо от района, в който живеят.

8.       Болните извън районите, обслужвани от Клиниката, се диагностицират и лекуват срещу заплащане по действащата на настоящия етап Наредба №22.

9.       След приемането, за болния се грижи съответен персонал. Неговото лечение се води от лекуващ лекар, който се консултира със завеждащ сектор, а окончателната диагноза на болния се уточнява на главна визитация, осъществявана от Началник клиника или в негово отсъствие от определен от него заместник с адекватна квалификация. Проблемни болни се обсъждат на колегиуми.

10.   Осъществяват се всички необходими за случая неинвазивни изследвания (ЕКГ, ЕхоКГ, Велоергометричен тест, Холтер-ЕКГ, определяне на късни потенциали и вариабилитет на сърдечната честота, мониториране на артериално налягане), както и инвазивни диагностични (селективна коронарна ангиография, вентрикулография, манометрия,) и терапевтични методи (перкутанна ангиопластика, стент, имплантиране на временен и постянен кардиостимулатор, перикардна пункция).

11.   Прилагат се съвременни медикаментозни методи за лечение в кардиологията (фибринолитична терапия, IIb/IIIa тромбоцитни блокери, остра бета-блокада, ранно включване на АСЕ-инхибитори при остър миокарден инфаркт и др.), основаващи на актуалните схващания в кардиологията.

12.   Води се надеждна, подробна и точна медицинска документация.

13.   За прилагане на методите за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието на пациента, като хипнози и упоявания, а също при инвазивни изследвания и поставяне на временен и постоянен кардиостимулатор, задължително се взема предварително съгласие на пациента.

14.   Изключения от посоченото по-горе в т. 2.4. се допускат при необходимост от провеждане на животоспасяващи процедури.

15.   Лекарите са длъжни да разясняват по подходящ начин на пациентите или техни законни представители характера на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове, както и вероятния изход от заболяването.

 

Б. Учебно-преподавателска дейност

В клиниката се извършва обучение на студенти, стажант-лекари, специализанти по вътрешни болести и кардиология, докторанти и общопрактикуващи лекари.

 

В. Научно-изследователска дейност

1.       В клиниката се осъществяват изследвания по актуални кардиологични проблеми, като резултатите се публикуват във водещи български и чужди списания и се докладват на кардиологични конгреси и симпозиуми.

2.       Клиниката участва в многоцентрови проучвания от Европейския съюз и САЩ

 

 

 

ІІІ. СТРУКТУРА НА КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ

 1. Клиниката по кардиология се състои се от сектори с различаващ се профил на лечебно-диагностична дейност, функциониращи във взаимна свързаност, и отделение на базата на рентгенова ангиографска апаратура.
 2. Клиниката е на 24 часов режим на работа с денонощен прием в сектора за интензивно лечение на спешни кардиологични състояния.. В останалите структури работното време е съобразно това на болницата.
 3. Клиниката притежава собствена леглова база от 55 легла, от които 10 в сектора за интензивно лечение на спешни кърдиологични състояния.

 

 

1. Отделение за инвазивна диагностика, терапия и електролечение (пейсмейкъри)

1) Отделението за инвазивна диагностика, терапия и електролечение (пейсмейкъри) е структура на Клиниката по кардиология за осъществяване на болнична медицинска дейност с непълна организационна и административна, и пълна функционална и териториална обособеност на пряко подчинение на Ръководството на Клиниката по кардиология.

2)      Основен предмет на дейност  е диапюстична и лечебна дейност на базата на рентгенов ангиокардиографски апарат, като осъществява и научна и научно- приложна дейност и учебно-лреподавателска дейност в областта на дейността на клиниката, в чийто състав е отделението.

3)      Отделението е със специален режим на работа и ограничен достъп поради работна среда в условия на йонизираща радиация.

4)         Отделението за инвазивна диагностика, терапия и електролечение (пейсмейкъри) няма собствена леглова база. Използва легловата база в секторите на клиниката.

5)      Отделението се ръководи от Началник на отделение и Старша медицинска сестра на отделение, на подчинение на ръководството на клиниката.

 

2. Сектори

 1. Сектор за интензивно лечение на спешни кардиологични състояния
 2. Сектор за слединтензивно лечение
 3. Сектор за планови хоспитализации
 4. Сектор за еднодневна диагностика и лечение
 5. Сектор за образна диагностика и компютърни връзки
 6. Сектор за функционални изследвания

 

1. Секторите са структури от тип Б за осъществяване на болнична медицинска дейност в рамките на клиниката по кардиология с непълна организационна, административна, функционална и териториална обособеност на пряко подчинение на Ръководството на Клиниката по кардиология. Секторите се ръководят от началник сектор

2.   Основен предмет на дейност на сектора е диагностично-консултативна, лечебна и профилактична дейност, като може да осъществява и научна, научно-приложна и учебно-преподавателска дейности в областта на кардиологията.

       3. Секторите по функционална диагностика и образна диагностика и компютърни връзки нямат собствена леглова база.

4. Секторът се ръководи от Началник на сектор.

5. Секторите не включват в своя състав други административно обособени структури.

 

            Сектор за интензивно лечение на спешни кардиологични състояния  - приема денонощно такива болни. В него се осъществява овладяване на острото състояние с приетите за това консенсусни методи. То е оборудвано с необходимата апаратура – монитори, перфузори, дефибрилатор, система за кислород и аспирация, апарат за изкуствена вентилация, и разполага с необходимите медикавенти. При преустановени основни жизнени функции се извършва реанимация на три етапа – основно поддържане на живот, разширено поддържане на живот и продължително поддържане на живот. Последните два етапа се извършват с помощта на квалифициран лекар в областта анестезиология и реанимация или болният при преценка се превежда в друго звено за провеждане на продължително поддържане на живот.

Сектор за слединтензивно лечение – продължава лечението след острия период до постигане на стабилизиране с оглед дехоспитализация.

Сектор за планови хоспитализации – приемат се болните от София и страната от списъка на чакашите, предимно такива за провеждане на инвазивни диагностични и терапевтични процедури.

Сектор за еднодневна диагностика и лечение – сектор, функциониращ с оглед ограничаване на болничния престой за бърза диагностика, вкл. инвазивна, започване на лечение или краткотрайнно венозно приложение на медикаменти, контролирано натоварване при болни скоро след остър коронарен синдром или сърдечна недостатъчност за определяне продължителен лечебно-оздравителен режим. За целите определен брой легла могат да функционират и като дневен стационар.

                Легловата  база  в секторите извън интензивните легла се разпределя според потока пациенти.

                Сектор за образна диагностика и компютърни връзки –  основна функция е съвременно приложение на ултразвукови и други образни методи, и както и включването на всички образи, вкл. и тези от инвазивните изследвания в обща мрежа – клинична и общоболнична.

Сектор за функционални изследвания – осъществява неинвазивни изследвания на сърцето – ЕКГ, продължителен ЕКГ-запис (Холтер), тест с обременяване, продължителен запис на артериалното налягане, функционално изследване на дишането.

3. Приемен кабинет

1) Приемен кабинет е структура осъществяване на болнична медицинска дейност в рамките на клиниката, с непълна организационна, административна и функционална обособеност и е на пряко подчинение на Ръководството на Клиниката по Кардиология.

2) Основен предмет на дейност на приемния кабинет е диагностично-консултативна и в много ограничен обем лечебна дейност, имаща за цел приемане или евентуално приемане на пациент за лечение в клиниката. Само по изключение, когато са налице силно специфични условия на медицинска дейност, за­дачите на този кабинет може да не са свързани с приемане на пациенти за лечение.

3)       Приемният кабинет осъществява политиката по отношение на контингента пациенти, обект на диагностично-лечебен процес в основната структурата, в чиито състав той е.

4)       Организацията на работа на приемния кабинет е изцяло в правомощията, отговорностите и задълженията на Началника на Клиниката по Кардиология.

 

4. Кабинет за проследяване на пациенти с пейсмейкъри

            Кабинетът изпълнява контрол върху пациенти с постоянни електростимулатори и е на подчинение на началника на отделението за инвазивна диагностика и на началник клиника.

 

 

 

ІV. ПЕРСОНАЛ НА КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ

(1). В Клиниката по кардиология работи медицински и немедицински персонал, като част от кадрите са същевременно и научно-преподавателски кадри на Медицински факултет - гр. София.

(2). Статутът на научно-преподавателските кадри на Медицински факултет - гр. София, намиращ се в трудово-правни отношения с УМБАЛ „Александровска", се урежда на договорна основа между болницата и Медицински Университет - гр. София.

(3). Висшите медицински кадри (лекари), които не са научно-преподавателски кадри на Медицински факултет - гр. София, се назначават на работа в Клиниката по кардиология въз основа на проведен и спечелен конкурс. Конкурсите се обявяват по предложение на Началник клиника от Изпълнителния директор на болницата. Те се провеждат от комисия, назначена от Изпълнителния директор на болницата, с председател началника на клиниката. Конкурсите се провеждат в две части - писмен изпит, който може да бъде проведен и под формата на тест и устен изпит по теми от материала на съответната медицинска специалност.

(4). Назначаването на работа за всички останали длъжности, заемани от висши медицински или немедицински кадри, е желателно да става въз основа на проведен и спечелен конкурс.

В Клиниката по кардиология се извършва краткосрочна и дългосрочна специализация на лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи и студенти.

(1). Обучаващите се студенти участвуват пряко в дейността на структурните звена на Клиниката по кардиология по време на техните практически занимания и стаж. Границите на отговорност на тяхната дейност се определят от съответните програми и от ръководителя на структурното звено. По време на стаж в клиничните звена на Клиниката по кардиология е възможно студентите да работят и в извънработно време на клиниките, отделенията и др. (дежурства) под непосредственото ръководство на ръководителите на дежурния персонал.

(2). Обучаващите се специализанти по линията на следдипломната квалификация могат да участвуват пряко в дейността на Клиниката по кардиология. Границите на отговорност на тяхната дейност се определят от съответните програми и от началника на структурното звено. Специализиращите в Клиниката по кардиология е възможно да работят и в извънработно време (дежурства) под непосредственото ръководство на ръководителите на дежурния персонал.

(4). Разрешава се на специализанти по линията на следдипломната квалификация и с трудово-правни отношения с УМБАЛ „Александровска" да работят и самостоятелно в извънработно време (дежурства). Преценката за възможността, както и отговорността тези специализанти да осъществяват самостоятелни дежурства, е изцяло на началника на Клиниката по кардиология. При условие, че им се възложи осъществяването на самостоятелни дежурства, ръководителят на клиниката е длъжен да осигури консултиращ специалист на разположение, който може да се отзове на повикване, при необходимост.

Служителите на УМБАЛ „Александровска" нямат право да употребяват алкохол и други упойващи средства по време на работа или да застъпват на работа под тяхно въздействие.

 

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА

1) Хабилитирано лице от научно-преподавателския състав на съответната Катедра на Медицински факултет - гр. София в областта на медицинската специалност, основен предмет на дейност на клиниката.

2)      Квалификация и клиничен опит в областта на общата и интервенционалната кардиология и компетентност по клинични, административни и научно-учебни въпроси.

3)      Носи пълна отговорност за всички дейности на клиниката, която ръководи.

4)      Организира, осъществява постоянен контрол и носи отговорност за адекватната експлоатация, функциониране и опазване на материално-техническата база на клиниката, която ръководи.

5)      С постоянно участие в пряката дейност на клиниката, която ръководи, на пълно работно време и не може едновременно да заема други ръководни щатни постове в други структури на болницата.

6)      Изготвя, актуализира и представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска" Правилник за устройството, дейността и управлението на клиниката, която ръководи.

7)      Ръководи и пряко участвува в изготвянето и актуализирането на правилата за работа на клиниката, която ръководи (диагностични и терапевтични протоколи, стандарти и пр.) и ги утвърждава.

8)      На разположение на клиниката е 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието по всички клинични и административни въпроси или осигурява равностоен на неговата квалификация и отговорности заместник.

9)      Организира, ръководи и пряко участвува в учебния процес, провеждан в клиниката.

10)По всички въпроси, касаещи дейността на ръководената от него клиника, извън нивото на административните му отговорности и права, се обръща пряко към Изпълнителния директор или Заместник- директор на УМБАЛ „Александровска".

 

            ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ НА КЛИНИКА

1) Главен асистент от научно-преподавателския състав на съответната Катедра на Медицински факултет - гр. София, с призната специалност по кардиология.

2)      Назначава се от Изпълнителния директор на У М БАЛ „Александровска" по предложение на Началника на клиниката.

3)      Правата и задълженията на Главния административен асистент на клиниката се определят от Началника на Клиниката по Кардиология.

4)  Главният административен асистент трябва да познава:

·         Нормативните документи на МЗ по организацията на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на здравните заведения.

·         Организацията на диагностично-лечебния процес в клиниката.

·         Трудовото законодателство и охраната на труда.

·         Въпросите за експертиза на на временна и трайна нетрудоспособност

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

1)            Главният административен асистент осъществява:

·         Разработване плановете на клиниката.

·         Изработване и контрол на месечните работни графици на лекарите в клиниката и поликлиниката и утвърждава графиците на сестрите и санитарите.

·         Изготвяне графика на отпуските на лекарите.

·         Периодичен анализ на качествените и количествените показатели в клиниката.

·         Административно-стопански и санитарно-хигиенен контрол съвместно със старшата сестра и домакина.

·         Преценка и даване на разрешение за допускане на придружители на тежко болни.

·         Контрол върху даването на сведения от лекуващи лекари за състоянието на болните.

·         Редовен контрол по организацията на дейността и спазване на трудовата дисциплина.

2)            Главният административен асистент организира, ръководи и контролира:

·         Изпълнението на ежедневните и седмичните програми за работа в клиничните сектори и поликлиничните кабинети.

·         Спазване на лечебно-охранителния режим в клиниката.

·         Провежда санитарно-противоепидемичните мероприятия и борбата с вътреболничните инфекции.

·         Планирането и ритмичното доставяне на материали, пособия и поддържането им в изправност.

·         Участва в ЛКК на клиниката.

·         Контролира воденето на учетната документация.

·         Своевременно и точно изпълнение на разпоредбите на Ръководството на МЗ, МБАЛ и Началника на клиниката.

3)            Главният административен асистент участва в лечебно-диагностичната работа съобразно компетенцията си.

4)            Главният административен асистент извършва арбитражна дейност във връзка с възникнали спорове и конфликтни ситуации в колектива на клиниката.

 

 

            СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА КЛИНИКА

1)      Медицинска сестра с образователна и квалификационна степен „бакалавър по здравни грижи" с квалификация, клиничен опит и трудов стаж най-малко 5 години в областта на кардиологията и с компетентност по интензивна терапия и инвазивни процедури, както и по административни въпроси.

2)      Носи пълна отговорност за всички дейности, извършвани от сестринския състав и помощния персонал в състава на клиниката.

3)      Ръководи и пряко участвува в изготвянето на протоколи и стандарти на клиниката, по административни и диагностично-лечебни въпроси касаещи сестринската дейност.

4)      Работи в дневна работна смяна и участвува в дежурства, когато го изисква организацията на работата по преценка на началник клиника.

5)      Отговаря за цялото имущество, водено на материален отчет на клиниката.

6)      Отговаря за изправността на инсталациите и апаратурата на клиниката.

7)      Отговаря за движението (изписване, разпределение, отчет) на лекарствени средства и консумативи в клиниката.

8)      На разположение е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но всички възникнали административни и клинични проблеми от дейността на сестринския персонал или осигурява равностоен на нейна­ та квалификация и отговорности заместник.

9)      Организира дейността на сестринския персонал и участвува в редуциран обем в рутинните сестрински дейности.

10)      Организира и ръководи дейността на помощния, немедицински персонал в сектора

11)      Ръководи и пряко участвува в учебния процес на сестринския персонал в клиниката.

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ И ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ (ПЕЙСМЕЙКЪРИ)

І. Основни функции и задължения:

Ръководи, участва и контролира цялостната работа в отделението.

Осъществява връзката с ръководството на клиниката и болницата .

Осъществява организационната връзка с другите звена в клиниката по кардиология

Съблюдава спазването на цялостния технологичен режим на работа в кабинета.

Контролира спазването на правилата за радиационна защита.

Контролира качеството на образите и тяхното съхраняване.

Въвежда и развива нови дейности в областта на инвазивната кардиология.

Отговаря за обучението на работещите инвазивна кардиологична дейност.

Отговаря за обучението на специализиращи лекари в областта на инвазивната кардиология.

Дава насока и участвува в научни разработки.

Организира клиничното обсъждане на болните за инвазивна диагностика и интервенции и определя вида и обема на приетата на общото обсъждане процедура

При отсъствие определя свой заместник с необходимата квалификация

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

Образователни изисквания.

висше медицинско образование

придобито научно звание (препоръчително)

Квалификационни изисквания.

специалности по вътрешни болести и кардиология

защитен дисертационен труд (препоръчително)

премината квалификация в утвърден кардиологичен център в страната и/или чужбина с подготовка, отговаряща на международните изисквания в този област

преминати други квалификационни курсове в областта

ЛЕКАР, РАБОТЕЩ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА , ТЕРАПИЯ И ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

І. Основни функции и задължения:

Извършва дейностите, специфични за инвазивния сектор, под контрола на зав. сектора.

Ръководи и контролира работата на средния медицински персонал.

Контролира правилното протичане на технологичната дейност на апаратурата.

Следи за спазване правилата за радиационната безопасност.

Контролира спазването на правилата за асептика и дезинфекция.

Провеждащият изследването лекар предварително лично преглежда болния и се запознава с неговото обективно и субективно състояние.

Провежда кардиологично осигуряване на инвазивните процедури.

Участва в обучението на работещите с по-малък опит и на специализиращи лекари.

Подпомага функционалната връзка с другите отделения в клиниката.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

Образователни:

висше медицинско образование

Квалификационни:

специалност по вътрешни болести

специалност по кардиология или в подготовка за полагане на изпит

 

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ И ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Длъжностна характеристика е като тази на ст.мед.с. на клиника, отнесено към инвазивно отделение. Старшата медицинска сестра на инвазивното отделение е подчинена на Началник инвазивно отделение, Началник клиника и Старша медицинска сестра на клиника.

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, РАБОТЕЩА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА , ТЕРАПИЯ И ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

І. Основни функции и задължения:

Подготвя операционната маса, материалите и инструментариума, необходими за извършване на процедурите.

Подготвя болния за извършване на изследването.

Асистира по време на процедурите.

Регистрира хемодинамичните данни.

Подготвя автоматичната ангиографска спринцовка.

Осигурява периферен венозен път и прилага медикаменти под лекарски контрол при необходимост.

Води отчетност на изразходените консумативи и медикаменти.

Подготвя материалите – марли, операционно бельо, инструменти и подходящи консумативи за стерилизация.

Строго спазва правилата за асептика и антисептика по съответните инструкции.

Осигурява функционална връзка със старшата сестра на клиниката.

Подсигурява наличието на съответни консумативи за дадена процедура.

Контролира наличността на необходимите спешни медикаменти.

Участва в кардиологичното осигуряване на изследванията.

Поддържа и спазва технологичните указания за работа с апаратурата.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

Полувисше /средно специално/ медицинско образование.

Индивидуално обучение по инвазивна диагностика и интервенции.

 

 

НАЧАЛНИК СЕКТОР В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Началник сектор е на непосредствено подчинение на Началник Клиника. По всички въпроси, отнасящи се до дейността на ръководената от него структура извън нивото на административните му отговорности и права се обръща към прекия си ръководител.

 

Длъжностни задължения

І. Квалификационни изисквания

 1. Да има призната специалност по кардиология.
 2. Достатъчен съответен опит (над 10 години работа по специалността).

ІІ. Основни функции и отговорности

1.       Носи отговорност за дейността на звеното, което ръководи в границите, определени от Началник Клиника

2.       С постоянно участие в пряката дейност на звеното, на пълно работно време или при необходимост във връзка с организацията на работата на клиниката по преценка на началник клиника допълва месечния си часов график с дежурства..

2.1.   Ръководи диагностично-лечебната дейност в сектора – консултира лекарите в сектора, осигурява непрекъснатост на диагностично-лечебния процес

2.2.   Провежда политиката на ръководството на клиниката в областта на диагностично-лечебната дейност

2.3.   Участва в атестирането и подбора на медицинския персонал

2.4.   Замества при необходимост ръководителя на клиниката след възлагане от ръководителя

ІІІ. Допълнителни и специфични функции

 1. Ръководи и контролира изпълнението на допълнително възложени от ръководителя на клиниката задачи
 2. Участвува в учебно-преподавателския процес. Обучава студенти по медицина и следдипломни специализанти по специалностите Вътрешни болести, Спешна медицина, Обща медицина и Кардиология
 3. Участвува в разработването на научния план на клиниката. Ръководи научни колективи и теми при възлагане от ръководителя на клиниката

ІV. Отговорности

 1. Отговаря за поддържане на ниво и повишаване на качеството на диагностично-лечебната дейност
 2. Отговаря за ефективността на диагностично-лечебната дейност и използването на труда на медицинските кадри
 3. Отговаря за ефективно използване и изправността на наличното оборудване
 4. Пряко контролира воденето на болничната и отчетната документация.

 

 

ЛЕКАР В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Длъжностни задължения

1.       Основни функции

1.1   Извършва диагностична и лечебна дейност в секторите на клиниката по кардиология

1.2   Владее и прилага следните методики според етапа на обучението си: неинвазивни – ЕКГ, Холтер-ЕКГ, велоергометрия, рентгенография, ехокардиография; трансегофагеална ехокардиография; пункции- плеврална, перикардна; осигурява централен венозен път и осигурява хемостаза; специално подготвени кадри поставят временни пейсмейкъри

1.3   Организира консултации с други лекари специалисти след съгласуване с началник сектор и началник клиника.

1.4   Извършва консултативна дейност в консултативен приемен кабинет и в останалите звена на болницата – консултативно – приемни кабинети и стационарните отделения

1.5   Участва в общите и главните визитации и обсъждания на болни

1.6   Води надлежно и носи пълна отговорност за болничната документация

1.7   Контролира провеждането и своевременното изпълнение на задачите от средния и младшия медицински персонал

2.       Допълнителни и специфични функции

2.1   Провежда практически занятия със студенти по медицина и СДК

Провежда практически и семинарни занятия по следдипломна квалификация по специалностите Вътрешни болести, Спешна медицина, Обща медицина и Кардиология според квалификацията си и учебната програма на клиниката

2.2.   Научна дейност

Участвува в разработването на научния план на клиниката

Участвува в публикуването на научните резултати в периодичния лечат, в конференции и конгреси

3.  Лекарят в клиниката повишава квалификацията си и я поддържа в съответствие със съществуващите нормативни документи – стандарти.

Лекарят в сектора е подчинен на началник сектора и началник клиника.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

1.       Приема постъпващите болни, извършва санитарната им обработка (ако такава не е извършена в приемно отделение) и ги подпомага при настаняването им в клиниката.

2.       Запознава болните с правилника за вътрешния ред, дневния режим, разположението и ползването на санитарните възли, манипулационни, предклинични звена, лекарски кабинети и пр. Подпомага болния за адаптацията му в клиниката.

3.       Поддържа непрекъснат контакт с болните и проявява внимание към нуждите им.

4.       Следи за спазване на правилника за вътрешния ред, осигурява стриктно спазване на дневния режим. Контролира и провежда свижданията на болните сблизките им. При пропуски и нарушения да докладва на старшата медицинска сестра.

5.       Организира, ръководи и контролира работата на санитаря в обслужвания от нея сектор.

6.       Във връзка с осигуряване грижите за болния, отговаря за чистотата, тишината и реда в болничните стаи.

7.       Подготвя болните и болничните стаи за визитация и участва в нея с лекуващия лекар.

8.       Организира и провежда, след нареждане на лекар, изолация на болни в терминално състояние в отделна стая или ги отделя от останалите болни с подвижен параван.

9.       При смъртен случай организира и разпорежда своевременно изнасяне на трупа. Описва и съхранява ценностите на починалия и ги предава на старшата медицинска сестра или близките на болния по установения ред.

10.   Във връзка с провеждането на лечебно-охранителния режим медицинската сестра :

        Изпълнява всички указания и назначения на лекуващия лекар относно болните, като своевременно докладва за изпълнението им или за възникнали затруднения от всякакво естество, имащи отношение към лечебно-диагностичните мероприятия и хигиенния режим.

        Подпомага лекуващия лекар при провеждане на изследвания, осигурява повикване на консултанти.

        Измерва температура, пулс, АН, дишане, диуреза.

        Прави подкожни, мускулни и венозни инжекции и вливания.

        Прави подготовка за определяне на кръвни групи, изписва кръв и биологични продукти, подготвя всичко необходима за кръвопреливане, което се извършва от лекар до изтичане на индиректната проба.

        Взема секрети и екскрети за бактериологично и вирусологично изследване.

        Изписва, получава, разпределя, раздава предписаните от лекуващия лекар лекарства. Поставя капки в ушите, очите, носа, прави превръзки по предписание на лекаря. Дава кислород на тежко болните, следи за изправността на инсталациите и мониторната техника. Подготвя болните за различни изследвания (рентгенографии, лабораторни, инструментални и др.) и ги придружава до съответното звено.

        Прави очистителни и лечебни клизми, влажни обтривания, поставя мехур с лед, грейки, съгреваещи компреси. Следи и предотвратява появата на декубитални рани, прави редовен тоалет на тежко болни, поддържа проходимостта на уретрален катетър, грижи се за поддържане (проходимост, асептичност) на абокати, венокати, дренажи, сонди, трахеостомни канюли, изцяло се грижи за леглото на тежко болен пациент.

11.   Медицинската сестра води съответната документация за медицински сестри (рапортна книга, тетрадка за визитации, тетрадка за назначения и др.).

12.   Медицинската сестра разпределя и раздава храната на болните, когато е определена за това от старшата сестра на клиниката. Следи за спазване на всички хигиенни изисквания (дезинфекция на посуда и необходими пособия).

13.   В края на работната смяна предава болните от поверения й сектор на следващата смяна, посредством рапорт, а тежко болните до леглото.

14.   Медицинската сестра е длъжна да пази пълна медицинска тайна за всичко свързано с болния няма право да дава сведения за състоянието на болните.

Изисквания за заемане на длъжността

1.       Образование – средно специално или полувисше медицинско образование.

2.       Да притежава знания, умения с практическо приложение с цел комплексни грижи за физическото, психическото здраве на болните.

3.       Да повишава и поддържа квалификацията си чрез участие в сестрински колегиуми по план съставен от старшата медицинска сестра на клиниката.

Медицинската сестра е подчинена на старшата медицинска сестра в Клиниката.

 

САНИТАР КЪМ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Длъжностни задължения

1.       Поддържа в образцово хигиенно състояние поверения сектор (болнични стаи, офиси, санитарни възли, коридори, стълбища, кабинети).

2.       Почиства и дезинфекцира освободените болнични легла и шкафчета.

3.       Участва в пренасянето, разнасянето и раздаването на болничната храна.

4.       Когато е разпределен за това, се грижи за хигиенното състояние на съдовете за храна, като ги поставя в определените за това места. Събира хранителните и битови отпадъци по установения ред.

5.       Сортира, изпраща и приема постелното бельо.

6.       Обслужва тежко болните на легло, като дава подлоги, уринатори, които след употреба почиства и дезинфекцира.

7.       Оказва помощ на сестрата при: промяна положението на болния в леглото, при правене на тоалет на болния и при превеждането му в други сектори.

8.       Придружава тежко болни за изследване заедно със сестрата на стаята или лекуващия лекар.

9.       Разнася материали, кръв и биологични продукти.

10.   Помага при обработването и извозването на починали болни.

11.   При необходимост отива до аптеката за изпълнение на лекарствени табели.

12.   Запознат е с правилника за вътрешния ред на клиниката.

13.   Учтив е с болните, техните близки и не дава сведения за състоянието на болните.

14.   Спазва трудовата дисциплина

15.   Участва в график за дежурства в клиниката.

Санитарят е пряко подчинен на старшата медицинска сестра на клиниката

.

ПРАВА НА ПЕРСОНАЛА НА КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ НА УМБАЛ”АЛЕКСАНДРОВСКА”

1.       Всички права по Кодекса на труда и Колективния трудов договор.

2.       Право на обучение, квалификация и развитие

3.       Право за съобщения, анализи и публикации

4.       Право на безопасност на работата

5.       Право на етични взаимоотношения сред членовете на Клиниката

6.       Право на изразяване на лично мнение

7.       Право на справедлива оценка на резултатите от неговата дейност

 

            V. ПАЦИЕНТИ  НА  КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ

(1). По време на пребиваване на пациент в Клиниката по Кардиология на УМБАЛ „Александровска" не се допуска нарушаване на неговите човешки права и достойнство.

(2). Всички процедури върху пациент, които могат да накърнят човешкото му достойнство, включително и при пациент в безсъзнание, се извършват без присъствието на немедицински лица, със спазване на възможното приличие.

(3). Всички действия спрямо пациент със сексуален характер и/или контекст са забранени.

(4). Диапюстично-лечебен процес в Клиниката по Кардиология на УМБАЛ „Александровска" се извършва при спазване на правилата на „информирано съгласие" на пациентите.

(5). Пациентите могат да приемат или да отхвърлят предлаганите им диагностични процедури, лечение и грижи, освен в случаите, когато са на задължително лечение по чл. 36 на ЗНЗ.

(6). Никой няма право да се отнася непочтително към тленните останки на пациент.

По време на пребиването си в Клиниката по Кардиология на УМБАЛ „Александровска" пациентите са длъжни да спазват правилата на вътрешния ред в болницата и да се отнасят почтително с персонала на болницата и другите пациенти.

С постъпването си в Клиниката по Кардиология на УМБАЛ „Александровска", която е Университетска болница, пациентите приемат, че в нея се извършва учебен процес, т.е. при тях диагносично-лечебен процес се осъществява с участието на обучаващи се студенти и спсциализанти.

Сведения

(1). Предоставянето на сведения за състоянието на пациентите на УМБАЛ „Александровска" е регламентиран процес.

(2). Забранява се даването на сведения за състоянието на пациентите по телефона с изключение съобщение за смърт, с което се уведомяват техните близки.

(3). Сведения за състоянието на пациентите се дават при следните условия и на следните лица:

1)      Сведения за състоянието на пациент се дават при съобразяване на изискванията за опазване на медицинската тайна.

2)      Сведения за състоянието на пациент се дават на неговите близки, ако даващият сведения е уверен, че те са такива и ако пациентът не е изразил желание да не им се дават сведения, с изключение на непълнолетни пациенти.

3)      Професионални сведения за състоянието на пациент се дават само на лекари, при условие че имат отношение към диагностично-лечебния процес на пациента.

4)      Сведения за състоянието на пациент се дават на органи на изпълнителната и съдебната власти при представяне на съответните пълномощия за това.

5)  Препоръчва сведения за състоянието на пациент да се дават в присъствието на трето лице - служител на УМБАЛ „Александровска", а при особени случаи дадените сведения да се записват в медицинската документация на пациента.

                        Приемане и изписване

                        Организация на дейностите при приемане на болния

                        (1). В планов порядък пациенти се приемат на стационарно лечение през приемния кабинет клиниката .

(2). В спешен порядък пациенти могат да се приемат на стационарно лечение и направо в сектора за интензивно лечение на спешни кардиологични състояния на клиниката.

(3). При изчерпани възможности да осъществяват планов прием веднага, пациентите се записват в „лист на чакащите" и се приемат съгласно него.

(4). Цялата организация по прием на пациенти за стационарно лечение, включително и решения касаещи конкретни случаи са в правата и отговорностите на началник на клиника. Изписването на пациент от стационарно лечение става въз основа на предложение на лекуващия му лекар, след решение на началник клиника.

(5). Пациентите могат да бъдат изписани от стационарно лечение по собствено желание, при което е задължително:

1) Лекуващият лекар подробно обяснява на пациента рисковете за неговото здраве и живот от решението му да бъде изписан по собствено желание и отразява тази консултация в История на заболяването на пациента.

2)     Пациента удостоверява собственоръчно, чрез подписа си в История на заболяването, желанието си да бъде изписан от стационарно лечение.

 

            Организация на дейностите при изписване на болни

1.Изписването от Клиниката става по решение на началник клиника или по желание на пациента с писмена молба.

2.На изписан болен в деня на изписването се издава епикриза в 3 екземпляра, като единият се предава на него, другият се изпраща на лекаря, който го лекува или наблюдава в извънболнични условия, а третият остава в историята на заболяването.

3.При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението му в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата.

4.При изписване на бацилоносител се изпраща известие до ХЕИ, на чиято територия е настоящият адрес на лицето.

5.При изписване на болни, чието състояние налага придружител, същите се предават на близките им.

Организация на дейностите при смъртен изход и по предаване трупа на починал пациент

1. Смъртта на болния се констатира от лекуващия или дежурния лекар, който не по-късно от 1 час от момента на смъртта отразява в история на заболяването настъпването й.

2. Лекуващият (дежурният) лекар уведомява веднага по подходящ начин семейството или други негови близки за смъртта на болния, като вписва това в медицинската документация.

3. Лекарят, констатирал смъртта, попълва ”Съобщение за смърт” (образец Есграон – ТДС №3) в два екземпляра, един от които се изпраща служебно на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, а другият се предава на близките.

4. Труповете на починалите лица престояват в болничната стая или в друга стая на клиниката 2 часа, като се полагат грижи за запазване на външния им вид.

5. След изтичане на 2 часа от настъпването на смъртта трупът на починалия се изпраща в патологоанатомичното отделение заедно с история на заболяването и епикриза в 2 два екземпляра, единият от които се дава на близките на починалия.

6. На болни, починали в клиниката, се извършва патологоанатомична аутопсия. Изключение се допуска само с разрешение на Началника на клиниката въз основа на писмена молба на близките и предложение на Началника на клиниката в случаите, когато окончателната диагноза не подлежи на съмнение и няма въпроси, които да се решават от патологоанатомичната аутопсия.

7. Редът по опазване и предаване на имуществото, останало след смъртта на лицата, се урежда в правилника за вътрешния ред на клиниката.

Редът за предаване на починали пациенти на близките му е оказан в чл. 37 - 41 на Наредба № 16 на Министерство на здравеопазването.

 

 

 

Права и задължения на болните

ПРАВА НА БОЛНИТЕ

Болните, приети в клиниката, имат право:

1.       Да бъдат информирани за характера на заболяването, за провежданите изследвания, лечение и рехабилитация.

2.       Да приемат или отхвърлят предложеното им лечение и грижи освен в случаите, когато са на задължително лечение по чл. 36 от Закона на народното здраве.

3.       Да бъдат изследвани и лекувани чрез прилагане на подходящи методи и средства, разрешени в страната.

4.       Да получават грижи, оказвани им с необходимото внимание и уважение.

5.       Да им бъде осигурено пазене в тайна на фактите за здравословното им състояние освен в случаи, предвидени със закон.

6.       На съдействие за поддържане на контакт със семейството, роднините и близките по време на болничния престой.

7.       На осигуряване на възможност за осъществяване на религиозните им убеждения, ако изявят желание за това.

8.       Да бъдат запознати с режима и с правилника за вътрешния ред на клиниката.

9.       Да участват в различните форми на трудово лечение с тяхно съгласие и срещу заплащане.

10.   Да правят оплаквания за нарушените им права и да получават обезщетения по съответния законен ред за нанесените им материални и морални щети.

11.   Да носят свои лични принадлежности.

12.   Да получават пълно болнично обслужване и зачитане на човешкото достойнство

13.   По преценка на лекуващия (дежурния) лекар и при наличие на условия за това, след разрешение на ръководството на клиниката, на тежко болен може да се допусне придружител в клиниката.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БОЛНИТЕ

Болните са длъжни :

1.       Да съдействат на лекуващите лекари и на останалия медицински и помощен персонал в клиниката за своевременно провеждане на изследванията, лечебните и рехабилитационните процедури и общите грижи.

2.       Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на клиниката.

3.       Да съблюдават правата на другите болни.

4.        Да спазват определените от лекуващия (дежурния) лекар режими и диета (на болните с диетичен режим се забранява ползването на допълнителна храна).

5.        Да не внасят в клиниката спиртни напитки, цигари и хазартни игри.

6.       Да използват правилно санитарните възли и да съблюдават чистота.

7.       Да спазват режима и правилника за вътрешния ред в клиниката.

8.       Да обезщетят виновно нанесените от тях материални щети на клиниката по съответния законов ред.

9.       Пушенето в клиниката е забранено.

 

 

 

(1). Този Правилник е в съответствие със Закона за лечебните заведения и Наредба № 29 на Министерството на здравеопазването за „Основни изисквания на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ" и Правилника за устройството, дейността и управлението на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ:

(Доц. Д-р С. Денчев, д.м.)