Contact Information:

Аssoc. Prof. Sotir Marchev, MD, PhD, FESC

Executive Director of  Cardiac Hospital Pleven

5800 Pleven, Bulgaria
91 Vladimir Vazov Str.  

Fax +359 64 80 17 51

E-mail: .

www.4xm.com

За контакти:

Доц. Сотир Марчев, дм

изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Плевен

Ул. "Владимир Вазов" № 91, Втора клинична база, Плевен 5800, България

Факс: 064/ 80 17 51

E-mail:

www.4xm.com