Siemens Coroscop Plus

 

 

Клиниката разполога с най-модерен ангиографски апарат Siemens Coroscop Plus

Той е със система HICOR за цифрова обработка на изображенията

Извършва цифров запис върху CD-R диск в DICOM 3 формат

 

Извършват се следните ангиографски процедури:

Диагностични сърдечни катетеризации

Ангиопластики на коронарни стенози

Стентиране на коронарни стенози

Имплантиране на временни и постоянни пейсмейкъри

 

 

S0NOS 5500

 

 

Клиниката разполога с най-модерен ехокардиограф Sonos 5500 с S3 трансдюсер.

Ехографските образи се архивират в цифров вид върху 5,2 Gb-ови сменяеми  магнито-оптични дискове

 

Извършват се следните ехокардиграфски изследвания:

•Двуразмерна ехокардиография с хармонично изобразяване

Пулсова, непрекъсната, цветна и тъканна доплер ехокардиография, мощностен доплер

Оцветена кинетика, акустична денситометрия, акустично оразмеряване

Трансезофагеална и стрес ехокардиография